Najčastejšie otázky

Najčastejšie kladené otázky spojené s Časovou Bankou

 

 

Čo sú časové peniaze a ako fungujú?

Čo časové peniaze nie sú?

Je v rámci banky možné podať pomocnú ruku aj človeku, ktorý nie je jej členom?

Je to naozaj dobrovoľníctvo, ak za svoju prácu niečo dostanem?

Kto zvyčajne iniciuje vznik novej Časovej Banky?

Je program primárne určený pre starších ľudí?

Môže byť dobrovoľníkom každý?

Čo členovia Časovej Banky obyčajne robia?

Ako sa môžu zapojiť súkromné firmy?

Je možné svoj kredit niekomu darovať?

Čo sa stane, ak sa dostanem do debetu?

Je potrebné, aby bol do systému zapojený štát alebo miestne úrady?

Aký je rozdiel medzi LETS a Časovou Bankou?

Ako môžem zrušiť moju účasť v Časovej Banke?Najčastejšie kladené otázky spojené s vývojom portálu www.casovabanka.sk

 

Ako sa projekt Časovej Banky vyvíja?

Ako môžem pomôcť pri budovaní Časovej Banky?

Na akom redakčnom systéme funguje Časová Banka?
Prečo je Časová Banka čisto v textovej forme?

 

 

 

 

Čo sú časové peniaze a ako fungujú?

 

Časové peniaze sú platidlom, ktoré doslova mení čas na peniaze. Ak sa stanete členom časovej banky, prostredníctvom pomoci iným ľuďom budete zarábať svoje časové peniaze. Jedna hodina pomoci je jeden kredit alebo časový peniaz.
Za tento peniaz si môžete „kúpiť“ službu, ktorú potrebujete a poskytuje ju nejaký ďalší člen banky.
Ak momentálne nič nepotrebujete, zarobené časové peniaze si môžete uschovať v časovej banke. Môžete ich darovať niekomu, koho poznáte, alebo venovať na „účely banky“. To znamená, že budú použité niekým, kto potrebuje pomoc, ale nemá veľkú šancu časové peniaze zarobiť.Čo časové peniaze nie sú?

Nie sú spôsob vyplácania dobrovoľníckej práce. Sú cestou na prebudovanie vzťahov, siete pomoci a komunitného života.
Časové peniaze nie sú prostriedkom na znižovanie výdavkov v sociálnej oblasti. Sú cestou na zaktivizovanie nevyužitých zdrojov (času dôchodcov alebo nezamestnaných...), prostredníctvom ktorých môže byť zabezpečené množstvo služieb, ktoré ich okolie potrebuje


Je v rámci banky možné podať pomocnú ruku aj človeku, ktorý nie je jej členom?

 

V zásade áno. Títo ľudia môžu použiť napríklad kredit, ktorý im niekto venoval. Pravdu povediac, množstvo bánk poskytne pomoc aj bez toho, aby od ľudí vyžadovala „zaplatiť“. Umožňujú ľuďom v núdzi prijať pomoc aj vtedy, ak na svojom účte nemajú žiaden kredit alebo tieto peniaze nemôžu zarobiť.
Niektoré programy, ktoré sa sústreďujú na pomoc starým ľuďom prijímajú mladších (od teenegerov až po päťdesiatnikov) členov komunity, pretože títo môžu zarobené peniaze venovať seniorom, ktorí ich potrebujú neporovnateľne viac. Každý program má ale svoje vnútorné stanovy, ktoré hovoria aj o tom, ako prísne sa bude brať do úvahy stav na účte. Program však musí byť vedený v duchu pomoci tým, ktorí to potrebujú a nie v duchu účtovníckych princípov.

 

Je to naozaj dobrovoľníctvo, ak za svoju prácu niečo dostanem?


Toto je azda najobľúbenejšia otázka. „Sme presvedčení, že jedna zo základných podmienok naozajstného dobrovoľníctva je práca v duchu pomoci iným a nie prijatie inej služby“ – povedal jeden z predstaviteľov Amerického červeného kríža na World Time Bank Convention v roku 2001.
Zásadným rozdielom medzi „tradičným dobrovoľníctvom“ a časovou bankou je ten, že v tradičnom dobrovoľníctve sú dve kategórie ľudí – tí čo pomáhajú a tí čo pomoc potrebujú. Jedna skupina je nadriadená druhej, jedna robí v prospech druhej. Toto dobrovoľníctvo sa ale dá skôr nazvať dobročinnosťou.
Časová banka tento vzťah zásadne odmieta a obe strany stavia do rovnocennej polohy. Tu i v prípade, že pomoc prijímate, ju v tom istom momente i dávate. Dávate ju v podobe pocitu užitočnosti pre človeka, ktorý vám pomáha. Tento pocit dávate možno človeku, ktorý sa už dlhý čas necítil užitočný a často mal voči svojmu okoliu pocit menejcennosti. V prípade, že i službu prijímate, dávate niekomu pocit, že si jeho schopnosti vážite a vyjadrujete mu svoju podporu.
V rámci časovej banky teda nejde o tradičné dobrovoľníctvo, ale o výmenu času jednotlivcov a vytváranie sociálnych väzieb, ktoré sa prejavia vo forme pevnejšej komunity.

 

Kto zvyčajne iniciuje vznik novej Časovej Banky?

 

Dnes už na svete existuje okolo 400 časových bánk. Ich vznik je iniciovaný množstvom rozličných organizácií – nemocnicami, sociálnymi zariadeniami, komunitnými centrami, klubmi seniorov, štátnymi agentúrami sociálnej pomoci, miestnymi súdmi, mimovládnymi organizáciami...
Pri zrode každej z nich stál jednotlivec, ktorý rozoznal, že rozpad tradičných komunít znamená, že ľudia platia za pomoc, ktorá bola vždy zabezpečovaná prostredníctvom priateľov a v rámci rodín.
Dôvodom, prečo prvé časové banky vznikli, nebol problém nedostatku peňazí, ale „nedostatku komunity“. Jednou z možností ako tento nedostatok aspoň čiastočne vyvážiť je i časová banka.

 

Je program primárne určený pre starších ľudí?

 

Pravdou je, že v počiatkoch bol program často smerovaný najmä k možnostiam a potrebám starých ľudí. Dôvod je prozaický. Množstvo z nich má základný vklad – teda množstvo voľného času. Na druhej strane je aj množstvo tých, ktorí majú množstvo nezabezpečených potrieb.
Postupom času sa banky začali rozširovať aj medzi iné skupiny – napr. slobodné matky, HIV pozitívnych ľudí, deti, rodičov, ktorí potrebujú postrážiť deti...
Veľa bánk sa snaží spájať ľudí rozličných vekových kategórií. Napríklad seniori sa môžu cez deň postarať o deti pracujúcich rodičov a títo ich môžu niekam odviesť, pomôcť s veľkými nákupmi, s ťažkými prácami okolo domu a inak...
V niektorých prípadoch je banka určená napr. pre študentov vysokých škôl, od ktorých sa ešte pred skončením školy vyžaduje urobiť niečo prospešné pre komunitu. V jednej takejto banke mladá dievčina chodievala umývať a upravovať vlasy starej dáme, pre ktorú bola táto činnosť vďaka silnej reume veľmi bolestivá. Inde študenti robia tútorov mladším spolužiakom, záhradnícke a čistiace práce, alebo pracujú na súde pre mladistvých. Za odpracované hodiny môžu získať rôzny tovar ako napr. opotrebované počítače.
Zarobené časové peniaze môžu darovať svojim príbuzným alebo susedom, alebo ich vrátiť späť do programu, kde budú použité v prospech niekoho, kto potrebuje pomoc.

 

Môže byť dobrovoľníkom každý?

 

Záleží od typu časovej banky. Niektoré sú určené len pre seniorov (60 a viac rokov), v iných môže svoj kredit zarábať každý, ale použiť ho môžu opäť len seniori. Ďalšie sú určené pre ľudí v špecifickej situácií (napr. slobodné matky), do iných sa môžete prihlásiť doslova „keď idete po ulici“.
Pri časovej banke je bežné, ak jej členovia navštevujú byty iných členov. Znamená to, že výber musí byť veľmi citlivý. Vďaka tomuto faktu, jednotlivé banky od dobrovoľníkov vyžadujú, aby sa pred prvou úlohou zúčastnili na úvodnom tréningu.

 

Čo členovia Časovej Banky obyčajne robia?
 

Uvádzame príklady z ponuky jednotlivých bánk:
- osobná domáca starostlivosť – napr. príprava jedla, pomoc pri osobnej hygiene, písanie listov, čítanie, kŕmenie, starostlivosť o deti, starých ľudí...
- práce okolo domu – drobné opravy, práca v záhrade, pranie...
- pomoc mimo domu – nakupovanie, preprava...
- doprovod napr. ku lekárovi, večer
- preklady do iných jazykov
- podporné telefóny – telefonická kontrola, či je človek v pohode
- pomoc pri učení sa
V ponuke je i množstvo služieb profesionálov.

 

Ako sa môžu zapojiť súkromné firmy?

 

Najjednoduchší spôsob je, ak poskytnú banke finančnú pomoc, poskytnú miestnosť alebo kancelárske vybavenie.
Majitelia firiem môžu taktiež motivovať svojich zamestnancov, aby sa zapojili. Zamestnanci jednej miestnej banky v San Franciscu sa zapojili do banky, ktorá je vedená popri dome dôchodcov. Peniaze zarábali pomocou starým ľuďom a tieto potom darovali obyvateľom domova, ktorí sú odsúdení pomoc už len prijímať.
Iná možnosť ako sa zapojiť, je na svoje výrobky alebo služby poskytnúť pre členov programu zľavu

 

Je možné svoj kredit niekomu darovať?

 

Často krát sú k tomu ľudia i motivovaní. Washingtonské časové banky si osvojili slogan: „Časová banka ti umožní dať dvakrát. Prvý, keď pomôžeš človeku v núdzi a druhý, keď svoj kredit daruješ niekomu, kto ho práve potrebuje.“

 

Čo sa stane, ak sa dostanem do debetu?

 

Na rozdiel od bežnej komerčnej banky tu neexistujú žiadne pokuty za to, že sa dostanete do mínusu. Všetko, čo sa od vás bude očakávať, je ochota darovať svoj čas inému členovi banky pri prvej možnej príležitosti. Okrem toho je jasné, že v banke budú vždy členovia, ktorí majú väčšie možnosti časové peniaze zarobiť ako ostatní. Títo môžu svoj kredit darovať ľuďom, ktorí ho potrebujú alebo ho venovať banke a tá ho rozdelí členom, ktorí nemajú veľa možností časové peniaze zarobiť.

 

Je potrebné, aby bol do systému zapojený štát alebo miestne úrady?

 

Nie je to potrebné. Jedna z výhod časových peňazí je, že je to peňažná mena, ktorú si ľudia môžu založiť sami. V ideálnom prípade môže byť zapojenie štátnych alebo miestnych úradov a inštitúcii ďalšou výhodou. Úrady môžu poskytnúť príspevok na administratívne náklady, poskytnúť priestor alebo iné vybavenie. Časovú banku je možné zapojiť do existujúcich programov realizovaných vládou alebo miestnymi autoritami. Napríklad v štáte Michigan použili časové peniaze na rozšírenie programu domácej starostlivosti pre starých a slabých ľudí iniciovaného vládou.
Netreba zabúdať ani na fakt, že ak verejní činitelia nie sú myšlienke naklonení, majú vždy dostatok možností, aby banku zničili alebo zakázali.

 

Aký je rozdiel medzi LETS a Časovou Bankou?

 

LETS rovnako ako časové banky používa čas a výmenu ako jeden zo základných prostriedkov platby. V rámci oboch systémov existuje množstvo rozličných projektov. Každý LETS a každá časová banka môže byť teda iná. V zásade sa dá ale povedať, že základný rozdiel je nasledovný:
Časové banky hodnotia čas každého rovnocenne. Darujete hodinu a hodinu aj prijímate, nezáleží na tom, akú službu požadujete a aké schopnosti sú potrebné na jej uspokojenie – tento fakt časové peniaze nikdy neberú do úvahy. LETSystémy niekedy tiež fungujú na tomto princípe, ale obyčajne každý člen sám stanovuje cenu svojej služby, ktorá sa odvíja od trhovej ceny.
Časové banky sú skôr doplnok už fungujúcich organizácii – komunitných centier, škôl, nemocníc, klubov dôchodcov... LETS sa viac sústreďuje na budovanie alternatívnej ekonomiky.
Časové banky spájajú ľudí prostredníctvom koordinátora projektu, členovia LETS sa oslovujú priamo medzi sebou. Obyčajne majú vypracovaný zoznam členov a služieb, na základe ktorého o sebe členovia vedia a nepotrebujú koordinátora.
Časové banky majú obyčajne aspoň jedného plateného zamestnanca. Väčšina projektov LETS funguje na čisto dobrovoľníckej báze.


Ako môžem zrušiť moju účasť v Časovej Banke?

 

Stačí napísať na office@casovabanka.sk a požiadať o zrušenie účtu.


 

Ako sa projekt Časovej Banky vyvíja?


Kedže všetci sme nejako činný, projektu môžeme venovať len určitý čas. Takým tempom, akým do Časovej Banky prispievame v akejkoľvek forme, tak vyzerá aj tento portál. Keby nás bolo viacej, všetko by išlo rýchlejšie.

 

Ako môžem pomôcť pri budovaní Časovej Banky?
 

Pomoc môžeš v akejkoľvek forme, formu si určuješ sám. Ak sa chceš podieľať na zdokonaľovaní Časovej Banky, navštív sekciu Pomoc pri budovaní portálu.

 

Na akom redakčnom systéme funguje Časová Banka?

 

Momentálne je platforma Časovej Banky na redakčnom systéme Drupal. Priamo na stránke Drupalu je viditeľné, ktorá je najaktuálnejšia verzia. Verzie sú aktualizované priebežne.Prečo je Časová Banka čisto v textovej forme?

 

Redakčný systém Drupal nám umožnuje viaceré formy spracovania Časovej Banky. Momentálne je to v textovej forme, no nieje vylúčené, že jedného dňa to niekto naprogramuje tak, že ulahodíme užívateľom po všetkých stránkach.